Jednoduchý Wilkinsonův dělič
Charakteristika

Požadavky na dělič výkonu:

-         rozdělit výkon rovným dílem z jednoho vstupního vedení s vlnovým odporem Zv na n výstupních vedení se stejným vlnovým odporem Zv.

-         výstupní signály mají (většinou) stejnou fázi.

-         výstupní brány jsou mezi sebou izolovány

 

Vlastnosti

 Předpoklady splnění podmínek:

                                (1)

                       (2)

                            (3)

 

Princip izolace mezi i-tou a (i-1)-tou výstupní bránou:

Z jedné brány do druhé se signál šíří dvěma cestami. Jedna jde přes odpory, druhá přes dva úseky vedení s celkovou délkou lg/2. Při splnění předpokladů (1) až (3) se oba příspěvky vyruší.

 

Rozložení E:

Buzení do vstupu

Buzení do výstupu

Na výše uvedených animacích jsou znázorněny následující jevy. Na prvním obrázku je dělič ve funkci dělení - struktura je buzena do vstupu a vystupují z ní dva identické signály o polovičním výkonu (útlum 3dB). Druhý obrázek znázorňuje buzení struktury do výstupní brány - signál se šíří pouze do vstupní brány. 

 

Proudová hustota v odporové vrstvě:

Buzení do vstupu

Buzení do výstupu

 

Poyntingův vektor:

Buzení do vstupu

Buzení do výstupu

 

 

 

Výhody

Širokopásmové zapojení, jednoduchá topologie. 
 

 

Nevýhody

Vyžaduje montáž diskrétního rezistoru.